Public Health

Rëndësia e aktiviteti fizik dhe shëndeti te nxënësit e moshës 6-16 vjeç, për të promovuar një stil jetese të shëndetshme.

Abstract:
The importance of physical activity and health among pupils aged 6-16 years, to promote a healthy lifestyle. 

Publication date
2021

Languages
Albanian

Edukimi seksual gjithëpërfshirës

Abstract:
Prevention of Sexually Transmitted Infections (STIs) in adolescents.

Publication date
2021

Languages
Albanian

Guidë trajnimi praktike për fëmijët 6-11 vjeç në lidhje me çështjet shëndetësore.

Abstract:
Practical training guide for children aged 6-11 on health issues.

Publication date
2021

Languages
Albanian

Guidë trajnimi praktike për fëmijët 12-16 vjeç në lidhje me çështjet shëndetësore.

Abstract:
Practical training guide for children aged 12-16 on health issues.

Publication date
2021

Languages
Albanian

Higjiena personale, parandalimi i sëmundjeve infektive te nxënësit e moshës 6-16 vjeç dhe mbrojtja e mjedisit.

Abstract:
Personal hygiene, prevention of infectious diseases in pupils aged 6-16 and environmental protection.

Publication date
2021

Languages
Albanian

Promovimi i rëndësisë të shëndetit mendor te nxënësit e moshës 6-16 vjeç.

Abstract:
Promoting the importance of mental health among pupils aged 6-16 years.

Publication date
2021

Languages
Albanian

Rëndësia e të ushqyerit shëndetshëm në kurrikulën shkollore të grupmoshës 6-16 vjeç.

Abstract:
The importance of healthy eating in the school curriculum for the age group of 6-16 years. 

Publication date
2021

Languages
Albanian

Guidelines for designing the calendar of activities in pre-university educational institutions

Abstract:
Guidelines for designing the calendar of activities in pre-university educational institutions.

Support material for school directors

Publication date
2023

Languages
Albanian & English